תקנון השתתפות בסדנת The Creative Bootcamp

1. תהליך הרישום למרתון כרוך בקיום שיחה אישית עם מארגני הסדנה, שלאחריה יועברו למבקש להשתתף פרטים אודות הסדנה והפעילות שתתקיים במהלכה.

2. אישור הרשמה לסדנה יימסר בכפוף ורק לאחר ביצוע התשלום. רישום לסדנה מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי מתנאי התקנון, לנהלים ולהנחיות של חברת ד"ר אייל דורון בע"מ (להלן: "החברה") ושל מארגני הסדנה.

3. ההרשמה לסדנה היא על בסיס מקום פנוי ואינה מתאפשרת במועד שלאחר פתיחת הסדנה. כמות המשתתפים בסדנה, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ושל מארגני הסדנה.

4. בכדי לכבד את הפרטיות של המשתתפים בסדנה ולאפשר למשתתפים לקיים דיאלוג פתוח ובונה, אין לצלם ו/או להקליט ו/או להפיץ את הפעילות, חומריה ו/או התכנים ו/או הדברים שנאמרים ו/או נעשים על ידי המשתתפים האחרים ללא אישור מראש.

5. הקניין הרוחני שיועבר בסדנה לרבות כל התכנים, הרעיונות, הפעילויות הינם פרי פיתוח אישי ותוצרים של תהליך חשיבה והשקעה מצד מארגני הסדנה והינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ושל מארגני הסדנה. המידע והכלים הנלמדים מיועדים לשימוש המשתתף ואין למכור או לשווק אותו.

6. המשתתף רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 בתוך 14 יום מיום ביצוע התשלום וקבלת אישור עסקה (ולא חשבונית), או מיום קבלת האישור של החברה על ההרשמה, לפי המאוחר מבניהם. במקרה של ביטול השתתפות בפרק הזמן האמור בסעיף זה, יכול המשתתף לבחור בין: א. ביטול השתתפות וקבלת החזר כספי מלא ב. אפשרות להשתתף בסדנה הבאה, בכפוף לקיום סדנה נוספת ובכפוף לזמינות.

7. במקרה של ביטולים שלא על פי חוק הגנת הצרכן (בחלוף 14 יום מיום ביצוע התשלום או מיום קבלת האישור על ההרשמה, לפי המאוחר) יחול ההסדר הבא:
7.1 בביטול השתתפות עד ליום 28.5.2023 - המשתתף יהיה זכאי לבטל את השתתפותו בסדנה בכפוף להחזר כספי חלקי בגובה 30% הסכום בו חויב.
7.2 ביטול השתתפות לאחר יום ה-28.5.23 – המשתתף יחוייב בתשלום מלא, ולא יהיה זכאי להחזר כספי. ובכפוף לשיקול הדעת של מארגני הסדנה - המשתתף יחויב בתשלום מלא ולא יהיה זכאי להחזר כספי.
7.3 בהתקיים אירועים/נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותם מראש המונעים מהמשתתף את האפשרות להשתתף בסדנה, בכפוף להצגת האישורים הרלוונטיים ולשיקול דעתם הבלעדי של מארגני הסדנה תתאפשר חריגה מתנאי הביטול האמורים בתקנון זה.

8. ניתן לבטל את ההרשמה באמצעות יצירת קשר טלפוני לטלפון 077-2308374 או באמצעות שליחת מייל לכתובת האימייל Ofekg9@gmail.com או באמצעות האתר https://lp.e yaldoron.co.il וכל זאת בהשארת פרטי המשתתף (שם ושם משפחה כפי שנמסרו בהרשמה).

9. לחברה ולמארגני הסדנה זכות מלאה לבטל את הסדנה ו/או לדחותו למועד אחר וזאת, בין היתר, בשל אילוצים בלתי צפויים מצד המלון בו מועברת הסדנה; אי זמינות של המנחים ו/או המרצים בסדנה. במקרה כזה מתחייבים מארגני הסדנה להודיע למשתתפים בהקדם על ביטולה והחזרת התמורה ו/או דחייתה ועל מועד חלופי.

10. החברה ומארגני הסדנה אינם אחראים לנזקים כלשהם, לרבות, אך לא רק, נזק לגוף ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרמו למשתתפים או לצד ג' כלשהו כתוצאה מההשתתפות בסדנה.